Asenteet roolipelien käytöstä opetuksessa enimmäkseen nihkeitä

Opettajien mukaan japanilaisissa korkeakouluissa #roolipeleistä voi olla apua opiskelumotivaation suhteen, konkreettinen hyöty epävarmaa.

Roolipelisimulaatioita on jo vuosien ajan käytetty Amerikassa hyväksi kielten ja kulttuurien opettamisessa erityisesti armeijan ja hallituksen toimesta. Tutkimusten mukaan digitaaliset pelit voivat auttaa vieraan kielen oppimisessa. Japanilainen tieteen, opetuksen ja kulttuurin ministeriö on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoitteena on lisätä teknologian käyttöä opetuksessa ja tehostaa vieraiden kielten ja kulttuurienvälisen tutkimuksen opetusta. Stephan J. Francioci halusikin lähteä tutkimaan, voisiko japanilaisissa korkeakouluissa käyttää vieraankielenopetuksen apuna roolipelisimulaatioita.

Japanilaisten opinahjojen vieraiden kielten opettajat löydettiin Googlen avulla. Heille lähetettiin sähköpostilla linkki kyselylomakkeeseen, jonka he täyttivät joko japaniksi tai englanniksi. Tämän lisäksi muutamille lähetettiin sähköpostissa kolme laajempaa kysymystä sisältävä haastattelu. Kyselylomakkeen ja haastattelun materiaaleissa oli mukana esittelyvideo Alelo Inc:in roolipelisimulaatiosta, ISLETistä (Integrated System for Language Education and Training). Kyselyyn vastasi 88 opettajaa ja haastatteluun seitsemän. Kyselyn ja haastatteluiden vastauksien analysoinnissa käytettiin hyväksi sekä laadullista sisällönanalyysia että määrällistä tilastoanalyysiä.

Opettajat uskoivat, että yleisesti ottaen pelit voisivat parantaa opiskelumotivaatiota. He eivät kuitenkaan osanneet sanoa, olisiko peleistä konkreettista hyötyä opetettavien asioiden suhteen. Omaa opetustaan ajatellen mielipiteet vaihtelivat kovasti riippuen siitä, millaisia päämääriä opetuksella tavoiteltiin. Heidän mukaansa peleistä voisi olla hyötyä puhumisen ja kuuntelemisen opiskelussa, mutta ei esimerkiksi kirjoittamisen ja lukemisen suhteen. Opettajat kokivat omat tekniset tietonsa riittäviksi, jos roolipelisimulaatioita käytettäisiin lähinnä lisätehtäviin ja itseopiskeluun. Isompana osana kurssia ne nähtiin liian aikaa ja vaivaa vaativiksi.

Opettajien mielipiteet eivät siis olleet kovinkaan rohkaisevia pelien hyödyntämisen suhteen. Positiivisemmin asiaan suhtautuivat ne, joilla oli jo ennestään kokemusta tai kiinnostusta tietokoneavusteisen kielenoppimisen suuntaan. Francioci ehdottaakin, että tiettyihin toimiin on ryhdyttävä, jos tavoitteena on kehittää kielenopetusta teknisten innovaatioiden, kuten roolipelisimulaatioiden avulla. Ensinnäkin roolipelisimulaatioiden hyödyllisyyttä opetuksessa olisi tutkittava erityisesti suhteessa virallisiin oppimista mittaaviin testeihin. Toiseksi, opettajia olisi koulutettava käyttämään pelejä tehokkaasti opetuksessa eikä vain itseoppimismateriaalina. Kolmanneksi keskustelua pelien hyödyistä opetuksessa olisi lisättävä esimerkiksi konferensseissa, julkaisuissa ja akateemisten ammattilaisten yhteisöpalveluissa.

Lähde: Franciosi, Stephan J. (2016) Acceptability of RPG Simulators for Foreign Language Training in Japanese Higher Education. Simulation & Gaming 47(1) http://sag.sagepub.com/content/early/2015/10/09/1046878115608621

Kuvalähde: Rainy Day by mqrn (CC By 2.0)

Add a Comment

Your email address will not be published.